The photographic series SORROWINGS explores the phenomenon of living in emergency mode, its impact on people's lifestyles and behaviour. It is metaphorically portrayed through still lifes of animals, arranged in artificial and unnatural environments, which are meant to temporarily provide a surrogate reality to them. 
The monochromatic scenes represent the stereotype and artificiality of our dwellings and contrast with the dynamism and liveliness of its inhabitants. The motif of isolation and separation thus comes strongly to the fore.

~

Fotografický cyklus SORROWINGS skúma fenomén života v núdzovom režime, jeho dopad na životný štýl a správanie ľudí. Metaforicky ho stvárňuje pomocou zátiší živočíchov, aranžovaných do umelých a neprirodzených prostredí, ktoré im majú dočasne sprostredkovať náhradnú realitu. 

Scény sú monochrómne až čiernobiele, zastupujúce stereotyp a umelosť našich obydlí, a kontrastujú s dynamickosťou a živelnosťou jej obyvateľov. Motív izolácie a odlúčenia tak silno vystupuje do popredia.
​​​​​​​
Back to Top